Triển khai thực hiện Đề án 1371 và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội

Ngày 5.8, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến với 136 điểm cầu trong cả nước, quán triệt, triển khai Đề án Phát huy vai trò của lực lượng quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027 (Đề án 1371) và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội năm 2022. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh. 
 

Các đại biểu dự hội nghị được giới thiệu 3 chuyên đề, gồm: Nội dung cơ bản của Đề án 1371; hướng dẫn thực hiện đề án trong quân đội; một số kỹ năng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). 
Đề án 1371 tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác PBGDPL; khảo sát nhu cầu PBGDPL của từng nhóm đối tượng, địa bàn; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác PBGDPL, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thuộc phạm vi của Đề án; đổi mới nội dung, hình thức, cách thức triển khai các hoạt động PBGDPL, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ làm công tác PBGDPL; nâng cao năng lực các tổ chức, đơn vị quân đội trong công tác PBGDPL bảo đảm các điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết cho các tổ chức, đơn vị cơ sở trong quân đội thực hiện công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về PBGDPL phù hợp với đối tượng của đề án; tăng cường phối hợp giữa đơn vị quân đội với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động PBGDPL cho các nhóm đối tượng của đề án, lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan…

Nguồn tin: baohungyen.vn