Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 29.7, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18) và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19).

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị
 

Thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 5.2.2018 về thực hiện Nghị quyết số 18 và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 5.2.2018 về thực hiện Nghị quyết số 19. 

Sau gần 5 năm thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Thực hiện Nghị quyết số 18, toàn tỉnh đã rà soát, thực hiện việc giảm đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Đến nay đã giảm được 22 phòng, ban, khoa trực thuộc. Khối chính quyền sắp xếp, kiện toàn lại 17 sở, ngành, giảm 5 chi cục trực thuộc sở và 51 phòng trực thuộc sở, ngành, chi cục. Có 6 huyện đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; 4 huyện còn lại đang triển khai thực hiện. Sau khi thực hiện việc sắp xếp, các đơn vị, địa phương đã rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ. 

Về tinh giản biên chế, toàn tỉnh đã giảm được 421 người. Về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách, toàn tỉnh giảm vượt kế hoạch trung ương giao (trung ương giao giảm 10%). Về hợp nhất, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, toàn tỉnh đã sáp nhập 38 thôn thành 19 thôn mới. Tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đến nay kết quả đạt tỷ lệ 93,51%. Cùng với đó tỉnh đã thực hiện việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thực hiện Nghị quyết số 19, toàn tỉnh giảm được 10,9% số đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 10,47% số biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; giảm được 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015; giải thể 7 trạm y tế cấp xã nơi đã có Trung tâm Y tế cấp huyện. Việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, góp phần quan trọng trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18; thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21.2.2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022 - 2025; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày dự thảo Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 giai đoạn 2022 – 2025.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các nghị quyết; thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính tại một số đơn vị; chuyển đổi cơ chế tài chính tự bảo đảm chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong các cấp học mầm non, phổ thông…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Trong gần 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung, thống nhất, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ hưởng ứng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, tỉnh ta đã thực hiện đạt kết quả khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 đề ra. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị được nâng lên. Kết quả thực hiện nghị quyết về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy có chuyển biến rõ nét. Tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở từng bước được đổi mới, kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng cao chất lượng và được cơ cấu lại theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, trình độ đào tạo, phù hợp với vị trí việc làm. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình đã đề ra trong các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị để xác định số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức từng đơn vị; qua đó, có căn cứ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tăng cường tự chủ, thúc đẩy xã hội hóa trong các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế…; tổ chức sơ kết, đánh giá các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh mà Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thời gian qua; kịp thời biểu dương, khen thưởng những địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt; chấn chỉnh, phê bình và kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này…

Nguồn tin: baohungyen.vn