Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1882/UBND-NC về việc thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện một số nội dung về phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị như sau:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm là Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 04/KH-UBND tỉnh ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy (viết gọn là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP);

-Chỉ đạo, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công xây dựng; rà soát, lập danh sách thống kê các dự án, công trình là trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý (theo quy định Phụ lục V, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) khi xây dựng mới hay cải tạo, thay đổi tính chất, công năng sử dụng đã được thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy; đã thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy(theo Mẫu 01 gửi kèm) gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) trước ngày 15/8/2022; phối hợp với đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy đảm bảo đúng quy định và phải được cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy trước khi nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng và đưa vào sử dụng;

- Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa, chữa cháy tại trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; rà soát, thay thế những phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy đã cũ hỏng, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Xây dựng, bổ sung phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở; định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố theo phương án đã lập;

- Rà soát, ban hành quyết định thành lập, kiện toàn Đội Phòng cháy, chữa cháy cơ sở tại trụ sở đảm bảo số lượng theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP (theo Mẫu 02 gửi kèm) gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) trước ngày 15/8/2022. Tổ chức huấn luyện và đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở; duy trì việc tổ chức huấn luyện bổ sung hằng năm cho đội viên Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở theo quy định. Quan tâm việc mua sắm, trang bị những thiết bị, dụng cụ, trang phục cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở theo quy định tại Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an; đồng thời, duy trì công tác thường trực đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở; sẵn sàng tham gia tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả theo phương châm “Bốn tại chỗ”;

- Hằng năm, chủ động phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí phục vụ cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở, cơ quan (gồm các nội dung: Chi phí bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy định kỳ; mua sắm, thay thế phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc...). Khi tiến hành xây mới, cải tạo sửa chữa trụ sở cơ quan, đơn vị phải khái toán kinh phí đầu tư, lắp đặt hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải được cấp phép về thẩm duyệt thiết kế, tổ chức thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 1882/UBND-NC.

Phương Linh