Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm:

- Cụ thể hoá những quan điểm, mục tiêu, định hướng, những giải pháp thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tạo bước chuyển rõ rệt, thực chất trong cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu và để các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự phối hợp của các sở, ngành trong việc triển khai thực hiện Đề án đạt được các mục tiêu đề ra.

- Quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; nâng cao năng lực tài chính của tổ chức tín dụng; ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phôi trong các tổ chức tín dụng có liên quan.

Yêu cầu của Kế hoạch là:

- Phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, định hướng của Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Đề ra nhiệm vụ cụ thể, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của từng cấp, từng ngành và xây dựng những giải pháp tổ chức thực hiện khả thi để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; nâng cao năng lực tài chính của các chi nhánh tổ chức tín dụng trên nguyên tác thận trọng, giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống; ổn định kinh tế, chính trị.

 Ngoài ra, trong Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh tỉnh Hưng Yên, các Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh cần thực hiện.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 132/KH-UBND.

Ngọc Hưng