Kế hoạch của UBND tỉnh hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2022-2025

Ngày 17/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2022-2025.

 Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục tiêu tổng quát như sau:

- Tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan tới tiền mặt.

- Thúc đẩy các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và doanh nhân số cho tương lai.

- Thúc đẩy các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của người dân.

Về mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu năm 2022:

+ Phấn đấu 50% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai sử dụng nền tảng số để thực hiện chuyển đổi số.

+ Tối thiểu 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn triển khai sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí và các giao dịch khác; số tiền thu viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên tổng số tiền viện phí phải thu đạt từ 50% trở lên.

+ Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn khu vực đô thị chấp nhận thanh toán học phí và các giao dịch khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025:

+ 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn khu vực đô thị sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí và các giao dịch khác, số tiền thu học phí qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên tổng số tiền học phí thu đạt từ 50% trở lên; 100% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh triển khai thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hưng Yên hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

+ Phấn đấu 100% các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bao gồm: Hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục; hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và bảo vệ người tiêu dùng trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt tại trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 119/KH-UBND.

Duy Tùng