Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay đã hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên đăng tải toàn văn hồ sơ dự thảo Quy hoạch để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tham gia góp ý: 

STT

Tên dự thảo văn kiện

Thời gian lấy ý kiến

Tải về

Gửi ý kiến góp ý

1

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Từ 03/03/2022
đến 04/04/2022

Gửi ý kiến

2

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Gửi ý kiến

3

Hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch

Gửi ý kiến

4

Nhiệm vụ quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 19/6/2020

Gửi ý kiến

5

Báo cáo tổng hợp nghiên cứu về kinh nghiệm và xu hướng phát triển của quốc tế và Việt Nam, đề xuất một số định hướng lớn cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên

Gửi ý kiến