ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Công văn về việc đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên

Hạn lấy ý kiến:02/01/2019

Nội dung văn bản

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:  1037 /SNN-PTNT

V/v đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hưng Yên, ngày 5  tháng 12   năm 2018

          Kính gửi:            - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Trung tâm Tin học Công báo tỉnh Hưng Yên.

 

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Công văn số 3271/UBND-KT2 ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện Quyết định số 4163/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT,

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo các văn bản quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên, gồm: Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT trình Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo đánh giá tác động đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Đề cương dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Nội dung các văn bản gửi kèm theo địa chỉ sonnptnt.hungyen.gov.vn).

Để hoàn thiện các văn bản dự thảo trước khi báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị quý cơ quan tham gia góp ý vào dự thảo; Nội dung tham gia, góp ý bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn, số 47, đường Trưng Trắc, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và gửi qua địa chỉ mail: phongkinhtehoptac.ptnthy@gmail.com) trước ngày  10/12/2018. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Tin học Công báo tỉnh Hưng Yên đăng tải toàn văn các dự thảo nêu trên trên Công thông tin điện tử của tỉnh đến ngày 02/01/2019 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

          Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị quý cơ quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, PTNT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Lê Trung Cần

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
8 người đang online