ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Công văn về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Hạn lấy ý kiến:06/11/2018

Nội dung văn bản

UBND TỈNH HƯNG YÊN

VĂN PHÒNG

 Số:  245 /VPUBND-NV

V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi,

bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hưng Yên, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

   Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

     

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn xuất cảnh, di cư trái phép và lao động bất hợp pháp. Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên đề xuất sửa đổi, bổ sung  Khoản 4, Điều 5 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng Yên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên.

Khoản 4, Điều 5 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh quy định: “Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho giám đốc sở; thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể; chủ tịch UBND các huyện, thành phố xem xét, quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ cấp Phó Trưởng phòng cấp sở, ban, ngành hoặc tương đương trở xuống thuộc thẩm quyền đi nước ngoài về việc riêng (khám, chữa bệnh, thăm thân nhân, du lịch) với thời hạn ở nước ngoài không quá 15 ngày làm việc và chịu trách nhiệm về các quyết định này”.

Nay sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 5 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh quy định như sau: “4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài về việc riêng (khám, chữa bệnh, thăm thân nhân, du lịch) do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định”.

 Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý bằng văn bản vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 07/11/2018 để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban hành theo quy định./.

(Dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ: www.hungyen.gov.vn  mục “Văn bản dự thảo”).

 

 Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

  Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Trung tâm Tin học – Công báo;

- Lưu: VT, NVH.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thuyên

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
59 người đang online