ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Hạn lấy ý kiến:21/09/2018

Nội dung văn bản

UBND TỈNH HƯNG YÊN

VĂN PHÒNG

Số:          /VPUB-KSTT

V/v góp ý dự thảo Quyết định của

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch

triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hưng Yên, ngày        tháng 9 năm 2018

 

   Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Văn phòng UBND tỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Để nội dung của Kế hoạch bảo đảm cụ thể, đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý bằng văn bản hoặc góp ý trực tiếp vào dự thảo văn bản nêu trên và gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 21/9/2018 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.

(Dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ: www.hungyen.gov.vn, mục “Văn bản dự thảo”).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, KSTTL.

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 

      Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Hưng Yên, ngày       tháng 9 năm 2018  

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố (sao gửi

  UBND các xã, phường, thị trấn);

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Trung tâm TH-CB tỉnh;

- CV: NCNH, KGVXPh;

- Lưu: VT, KSTT(02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phóng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong

giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /9/2018

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện kịp thời, thống nhất các nội dung tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch.

2. Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước.

3. Tạo sự thay đổi căn bản trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh trong những năm tới.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh để triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

2. Thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa cấp tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công), cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

4. Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

(Các nội dung công việc cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức thực hiện và tham mưu thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các nhiệm vụ  được giao tại Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện, chỉ đạo thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện tại đơn vị, địa phương.

3. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai ứng dụng tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC tại tất cả các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; tích hợp phần mềm một cửa điện tử của tỉnh với các phần mềm chuyên ngành để theo dõi, kiểm soát quá trình giải quyết TTHC; thực hiện các biện pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

4. Sở Tài chính hướng dẫn bố trí và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Các nội dung cụ thể về kinh phí thực hiện được quy định tại Điều 38, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

5. Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra và đôn đốc cơ quan hành chính các cấp thực hiện đúng nội dung, tiến độ đối với các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện truyền thông phổ biến, tuyên truyền có hiệu quả về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Phóng

 

Phụ lục

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

(Ban hành kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

STT

Nội dung công việc

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Thời gian

hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1

Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện

Tháng 9/2018

Kế hoạch của UBND tỉnh

2

Tham mưu quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Sau khi Thông tư của Bộ Nội vụ  được ban hành

Quyết định của UBND tỉnh

3

Tham mưu quy định về mức chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Sau khi Thông tư của Bộ Tài chính được ban hành

Quyết định của UBND tỉnh

II

THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRỤ SỞ CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA

1

Tham mưu, xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Quý IV/2018

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án

2

Tham mưu, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV/2018

Quyết định của UBND tỉnh

3

Tham mưu, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tổ chức thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Quý IV/2018

Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế

4

Tham mưu, xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Sở Nội vụ

Văn Phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Quý IV/2018

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

5

Tham mưu, xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Sở Nội vụ

Văn Phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Quý IV/2018

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

6

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bố trí trụ sở, trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo Điều 13 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Văn Phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Quý IV/2018 và thường xuyên

Trụ sở, trang thiết bị đảm bảo theo quy định

7

Kiện toàn tổ chức Bộ phận Một cửa và ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV/2018

Bộ phận Một cửa được kiện toàn và quy chế về tổ chức, hoạt động được ban hành

8

Quyết định cử công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP đến làm việc tại Bộ phận Một cửa.

UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV/2018 và thường xuyên

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

9

Bố trí trụ sở, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa theo Điều 13 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV/2018 và thường xuyên

Trụ sở, trang thiết bị đảm bảo theo quy định

10

Xây dựng, trình công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Bắt đầu từ Quý IV/2018 và thường xuyên theo quy định

Quyết định công bố danh mục TTHC

11

Xây dựng, trình công bố danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Bắt đầu từ Quý IV/2018 và thường xuyên theo quy định

Quyết định công bố danh mục TTHC

12

Ban hành quy trình nội bộ đối với việc giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Văn phòng

UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý I/2019 và hàng năm

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

13

Ban hành quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý I/2019 và hàng năm

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

14

Tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Một cửa cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II/2019

Tối thiểu 20% số TTHC được thực hiện toàn bộ quy trình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 50% số TTHC được thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

15

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, đề xuất các TTHC thực hiện liên thông thuộc ngành, lĩnh vực quản lý khi có yêu cầu.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Theo thời hạn yêu cầu

Các hoạt động phối hợp khi có yêu cầu

16

Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đánh giá việc giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Hàng năm

Báo cáo kết quả đánh giá

III

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI

1

Nâng cấp Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ và ban hành quy chế hoạt động.

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý II/2019

Các hệ thống được vận hành, sử dụng hoặc hoàn thiện và quy chế hoạt động được ban hành

2

Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ và ban hành quy chế hoạt động.

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý III/2020

Phần mềm một cửa điện tử thống nhất được triển khai ứng dụng và quy chế hoạt động được ban hành.

3

Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ

Thường xuyên

Các hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến TTHC được chuyển đổi thành hồ sơ điện tử ngay khi tiếp nhận, giải quyết.

4

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thanh toán tập trung của quốc gia khi có yêu cầu.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tài chính; Cục thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Theo thời hạn yêu cầu

Các hoạt động phối hợp khi có yêu cầu

5

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia khi có yêu cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Theo thời hạn yêu cầu

Các hoạt động phối hợp khi có yêu cầu

6

Kết nối, liên thông các hệ thống chứng thực điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý I/2019

Hoàn thành liên thông các hệ thống chứng thực điện tử.

7

Kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Quý IV/2019: Kết nối với CSDL về đăng ký kinh doanh.

Quý III/2020: Kết nối với CSDL về người dân.

Quý IV/2020: Kết nối với Cổng thanh toán tập trung.

Các hệ thống được kết nối với nhau.

8

Thực hiện các biện pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Thường xuyên

Các hệ thống được bảo đảm an toàn thông tin.

IV

TỔ CHỨC TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH NÀY

1

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Đã hoàn thành năm 2017 và tiếp tục triển khai hàng năm

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch.

2

Tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hưng Yên.

Thường xuyên

Nghị định được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hiệu quả.

3

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Kế hoạch này và việc triển khai thành lập, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Hàng năm

Báo cáo UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
163 người đang online