ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Hạn lấy ý kiến:10/11/2017

Nội dung văn bản

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HƯNG YÊN

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI

 Số: 28/BC-VPĐP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Hưng Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

BÁO CÁO

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Mỹ Hào

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

          Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 về việc ban hành Tiêu chí huyện Nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

  Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2016 về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

          Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 10/5/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVII về Chương trình xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030;

          Căn cứ Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020;

          Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 01/3/2017 về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020;

          Căn cứ đề nghị của UBND huyện Mỹ Hào tại Tờ trình số 121/TTr-UBND  ngày 15/9/2017 của UBND huyện Mỹ Hào về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017;

          Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt các tiêu chí huyện Nông thôn mới tại huyện Mỹ Hào của Đoàn Thẩm tra, Văn phòng Điều phối báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới huyện Mỹ Hào năm 2017, như sau:

          I. KẾT QUẢ THẨM TRA

          Thời gian thẩm tra: Ngày 18/10/2017

          1. Về hồ sơ

          UBND huyện Mỹ Hào lập hồ sơ đề nghị thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, gồm:

- Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 15/9/2017 của UBND huyện Mỹ Hào về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017;

- Bảng tổng hợp danh sách các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Mỹ Hào;

- Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 24/8/2017 của UBND huyện Mỹ Hào về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mỹ Hào;

- Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 14/9/2017 của UBND huyện Mỹ Hào về việc tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới trên địa bàn huyện Mỹ Hào;

- Biên bản họp ngày 14/9/2017 của UBND huyện Mỹ Hào đề nghị xét, công nhận huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017;

- Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 14/9/2017 của UBND huyện Mỹ Hào về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Một số hình ảnh minh họa về kết quả công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

          2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới

          2.1. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Huyện Mỹ Hào có 12 xã và 01 thị trấn; đến nay, có 12/12 xã của huyện đã đạt chuẩn xã Nông thôn mới, đạt 100% số xã trên địa bàn huyện Mỹ Hào.

          2.2. Kết quả thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới

          2.2.1. Tiêu chí số 01 về Quy hoạch

          a) Yêu cầu của tiêu chí: Có quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện được phê duyệt.

          b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

          - Ngày 29/11/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2086/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Huyện Mỹ Hào có 01 thị trấn và 12 xã, huyện đã lập quy hoạch chung Đô thị Mỹ Hào đến năm 2030, gồm: 01 thị trấn Bần Yên Nhân và 06 xã (Nhân Hòa, Phan Đình Phùng, Dị Sử, Phùng Chí Kiên, Bạch Sam, Minh Đức); đã có Quy hoạch chi tiết 1/500 cho 07 Phường nội thị của Đô thị Mỹ Hào; các xã còn lại gồm: Cẩm Xá, Dương Quang, Hưng Long, Xuân Dục, Ngọc Lâm huyện đã có chỉ đạo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng xây dựng nông thôn mới cho phù hợp giai đoạn 2016 - 2020.

          - Huyện có Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

          c) Đánh giá: Đạt.

          2.2.2. Tiêu chí số 2 về Giao thông

          a) Yêu cầu của tiêu chí:

          - Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã;

          - Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch, đạt 100%.

          b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

          - Trên địa bàn huyện có 03 tuyến đường quốc lộ chạy qua, gồm: Quốc lộ 5A, quốc lộ 38 và quốc lộ 39A, với tổng chiều dài là 16,1 km; có 02 tuyến đường tỉnh chạy qua, gồm: ĐT 380 và ĐT 387, với tổng chiều dài là 14,7 km; có 08 tuyến đường huyện, gồm: ĐH 30, ĐH 31, ĐH 32, ĐH 33, ĐH 34, ĐH 35, ĐH 36, ĐH 37, với tổng chiều là 30,92 km.

          - Huyện đã đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp 08 tuyến đường huyện quản lý với tổng chiều dài là 30,92 km (đạt 100% tổng số tuyến đường huyện) đạt chuẩn theo quy hoạch. 100% bề mặt các tuyến đường huyện được trải nhựa, bê tông, chiều rộng mặt đường đều đạt từ 5,5m trở lên; hàng năm đều được bào trì đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và kết nối tới trung tâm hành chính các xã trên địa bàn huyện. Hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện đều đã được xây dựng kiên cố, phù hợp với cấp đường quy hoạch.

- Trên địa bàn huyện có 01 bến xe, với diện tích bến đỗ: 14.147m2,  đã bố trí các điểm dừng đỗ tại các xã dọc quốc lộ, có tuyến vận tải khách công cộng theo quy hoạch.

          c) Đánh giá: Đạt.

          2.2.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi

          a) Yêu cầu của tiêu chí: Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch.

          b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

          - Toàn huyện Mỹ Hào có 73 Trạm bơm (trong đó: 53 Trạm bơm dã chiến, 20 Trạm bơm xí nghiệp) và 249 km kênh tưới, tiêu (trong đó: Kênh chính 168 km, kênh cấp I: 11 km, kênh cấp II: 21 km, kênh mặt ruộng: 49 km). Hiện nay, hệ thống công trình thủy lợi của huyện và liên xã đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý, vận hành và khai thác theo quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống công trình thủy lợi chung của tỉnh và của huyện.

          - Hệ thống công trình thủy lợi liên xã được quản lý, vận hành theo đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoạt động đúng công suất, điều tiết  tưới, tiêu nước hợp lý. Hàng năm, UBND huyện Mỹ Hào đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Mỹ Hào, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp, khơi thông hệ thống các tuyến kênh dẫn nước; đồng thời, phát hiện, lập biên bản, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các công trình thủy lợi, đảm bảo tốt công tác tưới, tiêu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và tiêu thoát nước cho các hoạt động sản xuất công nghiệp, dân sinh trên địa bàn huyện Mỹ Hào.

          c) Đánh giá: Đạt.

          2.2.4. Tiêu chí số 4 về Điện

          a) Yêu cầu của tiêu chí:

          Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống.

          b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

          - Hệ thống lưới điện của huyện đã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Mỹ Hào; hiện nay hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện đã bàn giao cho ngành điện khai thác, quản lý.

          - Hàng năm UBND huyện Mỹ Hào chỉ đạo các phòng chuyên môn của UBND huyện phối hợp với Công ty Điện lực Mỹ Hào thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và xây mới, đảm bảo vận hành hệ thống lưới điện được hiệu quả, an toàn, cung cấp điện được liên tục, chất lượng điện đạt yêu cầu; công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện đã được huyện Mỹ Hào và các xã quan tâm, thường xuyên  kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những điểm vi phạm hành lang lưới điện, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm, không để tái phạm hoặc phát sinh các điểm vi phạm mới; trong giai đoạn từ 2010 - 2017, tổng kinh phí ngành điện đã đầu tư trên địa bàn huyện Mỹ Hào đạt 423,509 tỷ đồng.

          c) Đánh giá: Đạt.

          2.2.5. Tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa -  Giáo dục

          a) Yêu cầu của tiêu chí:

          - Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3; trung tâm y tế huyện đạt chuẩn quốc gia;

          - Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có các hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã có hiệu quả;

          - Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn > 60%.

          b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

          - Trên địa bàn huyện Mỹ Hào 01 bệnh viện Đa khoa Phố Nối, 01 Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào và 13 trạm y tế của 12 xã và 01 thị trấn. Đến nay, bệnh viện Đa khoa Phố Nối và Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào đã được thẩm định và công nhận đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3; 13/13 trạm y tế trên địa bàn huyện Mỹ Hào đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn.

          - Huyện Mỹ Hào có 01 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn có diện tích 21.000 m2, gồm: Sân vận động có diện tích 7.000 m2 (gồm 01 sân bóng đá, 02 sân tennis và các đường chạy) khu hoạt động ngoài trời có diện tích 12.800 m2, hội trường có diện tích 650 m2 sức chứa 350 chỗ ngồi cố định và 200 chỗ ngồi di động, các phòng chức năng có diện tích 550 m2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Mỹ Hào có các phòng làm việc của lãnh đạo Trung tâm và phòng làm việc chuyên môn như Phòng truyền thống, Phòng thư viện.. , với tổng số 10 biên chế làm việc tại Trung tâm. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Mỹ Hào có đầy đủ các trang thiết bị, đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động văn hóa - thể thao lớn của huyện, đảm bảo kết nối được với các xã trên địa bàn huyện Mỹ Hào.

          - Trên địa bàn huyện Mỹ Hào có 03 trường Trung học phổ thông, trong đó: Trường THPT Mỹ Hào được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010, tại Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 03/02/2010. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật đã được Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát, đánh giá, kiểm tra kỹ thuật; kết quả đã đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia và đang tiến hành các thủ tục để công nhận trường chuẩn quốc gia. Huyện Mỹ Hào đang đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục khảo sát cơ sở vật chất của Trường Trung học phổ thông Hồng Đức để đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu trong năm 2017, 100% số trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Mỹ Hào đạt chuẩn quốc gia.

          c) Đánh giá: Đạt.

          2.2.6. Tiêu chí số 6 về Sản xuất

          a) Yêu cầu của tiêu chí:

          Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện.

          b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

          - Huyện Mỹ Hào đã xây dựng Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao giai đoạn 2016-2020; trên địa bàn huyện Mỹ Hào có 03 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, có quy mô diện tích 400ha, cụ thể: Vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao (gồm các giống Bắc thơm số 7, Nếp thơm Hưng Yên) tại các xã: Xuân Dục (Nếp thơm Hưng Yên: 100ha), Phan Đình Phùng (Bắc thơm số 7: 150ha), Hòa Phong (Bắc thơm số 7: 150ha); vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các xã: Cẩm Xá, Hoà Phong, Hưng Long, Ngọc Lâm; vùng sản xuất hoa, cây cảnh tại xã Nhân Hoà và thị trấn Bần Yên Nhân.

          - Huyện Mỹ Hào đang tổ chức xây dựng mô hình điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao về nuôi cá theo công nghệ “sông trong ao” và sản xuất các loại rau an toàn theo công nghệ thuỷ canh trong nhà màng tại xã Hòa Phong, bước đầu cho hiệu quả cao.

          - Trên địa bàn huyện Mỹ Hào, có 14/14 Hợp tác xã nông nghiệp đã thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (trong đó có 13 hợp tác xã cũ chuyển đổi sang và 01 hợp tác xã mới thành lập); có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ và hoạt động có hiệu quả.

          c) Đánh giá: Đạt.

          2.2.7. Tiêu chí số 7 về Môi trường

          a) Yêu cầu của tiêu chí:

          - Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn;

          - Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

          b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn: Hiện nay, trên địa bàn các xã và thị trấn có 68 bãi thu gom tập kết rác thải, 03 xe ô tô thu gom rác thải, 100% các thôn có tổ dịch vụ thu gom rác thải; rác thải trên địa bàn huyện Mỹ Hào chủ yếu được thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý ở xã Đại Đồng - huyện Văn Lâm; huyện  Mỹ Hào đã xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn, năm 2018 sẽ triển khai xây dựng 01 lò đốt chất thải rắn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Các khu sản xuất làng nghề, chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện Mỹ Hào đã thực hiện theo đúng các quy định về bảo vệ môi trường; các cơ sở chăn nuôi tập trung đều có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường và các điều kiện vệ sinh thú y trong chăn nuôi theo quy định.

- Các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ trên địa bàn huyện chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường, có cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Đối với các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ tương đương. Các cơ sở có đầy đủ hồ sơ về môi trường, đã thực hiện việc thu gom, phân loại, lưu giữ, tái chế, thu hồi hoặc xử lý chất thải tương đối đúng quy định. Các  cơ sở nuôi trồng thuỷ sản đã tuân thủ đúng quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản của địa phương và các quy định tại điều 71 Luật Bảo vệ môi trường.

- Các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, ban quản lý khu công nghiệp dịch vụ tập trung trên địa bàn … đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường; các khu công nghiệp tập trung đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác nước và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

          c) Đánh giá: Đạt.

          2.2.8. Tiêu chí số 8 về An ninh, trật tự xã hội

          a) Yêu cầu của tiêu chí:  Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội

          b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

          Hàng năm, Huyện ủy huyện Mỹ Hào đã có Nghị quyết, UBND huyện Mỹ Hào đã ban hành Kế hoạch về công tác an ninh, trật tự; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

          - Về tình hình an ninh quốc gia, an ninh nông thôn: Cơ bản ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; trước năm 2013, trên địa bàn vẫn còn có tình hình an ninh diễn biến phức tạp, còn có khiếu kiện. UBND huyện Mỹ Hào đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt với lực lượng công an để tuyền truyền, vận động, giải quyết dứt điểm các điểm phức tạp và khiếu kiện. Kết quả, trong 4 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Mỹ Hào không còn tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm liền kề trước; không có khiếu kiện đông người, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Huyện Mỹ Hào đã quan tâm đến công tác xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học … an toàn về an ninh trật tự. Công an huyện Mỹ Hào luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện; năm 2010, 2011 và các năm từ 2013 - 2016, Công an huyện Mỹ Hào đều đạt đạt Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, trong đó 4 năm được Bộ Công an, Tổng cục 3 (Bộ Công an), UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc khối huyện, thị”, năm 2012 đạt Đơn vị Tiên tiến.

          - Ban chỉ huy quân sự huyện Mỹ Hào: Luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương; đã tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh cho 750 đồng chí thuộc đối tượng 4; cử 14 đồng chí thuộc đối tượng 2 tham dự bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 3; cử 19 đồng chí thuộc đối tượng 3 bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự. Ban chỉ huy quân sự huyện Mỹ Hào thường xuyên phối hợp với Công an huyện thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; hàng năm giao đủ chỉ tiêu công dân nhập ngũ; tuyển sinh được 54 công dân vào các Học viện, Trường sĩ quan trong quân đội; xây dựng Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng, đủ, đảm bảo chất lượng, hoạt động có hiệu quả cao; xây dựng thế trận khu vực phòng thủ huyện vững chắc, hàng năm đều có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình địa phương và có tính khả thi cao. Thường xuyên kiện toàn các tổ chức đủ số lượng, có chất lượng cao; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, người có công. Từ năm 2010 đến nay, đều hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương, được Quân khu 3 tặng thưởng “đơn vị Quyết thắng”, Đảng bộ luôn đạt “Trong sạch vững mạnh”, được Tỉnh uỷ tặng cờ 5 năm 2011 - 2015.

          c) Đánh giá: Đạt.

          2.2.9. Tiêu chí số 9 về Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

          a) Yêu cầu của tiêu chí:

          - Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định;

          - Văn phòng Điều phối Chương trình NTM cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định.

          b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

          - Huyện Mỹ Hào đã thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 huyện Mỹ Hào tại Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 10/9/2010. Trong quá trình hoạt động, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Mỹ Hào thường xuyên được kiện toàn đảm bảo tốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Ngày 08/6/2017, UBND huyện Mỹ Hào ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo huyện Mỹ Hào đã ban hành quy chế hoạt động tại Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 08/6/2017 về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Mỹ Hào.

          - Thực hiện Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối các cấp, huyện Mỹ Hào đã thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Mỹ Hào giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 30/12/2016. Trong quá trình hoạt động, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Mỹ Hào cũng thường xuyên được kiện toàn đảm bảo công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo huyện trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được tốt hơn, Cụ thể, ngày 08/6/2017, UBND huyện ra Quyết định số 1511/QĐ-UBND về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Mỹ Hào giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Mỹ Hào cũng đã ban hành Quy chế hoạt động tại Quyết định số 04/QĐ-VPNTM ngày 08/6/2017.

          c) Đánh giá: Đạt.

          3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

          Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg, ngày 30/12/2016 về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện Mỹ Hào đã xây dựng kế hoạch trả nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn các xã thực hiện trả nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác kiểm soát không để phát sinh nợ, không phê duyệt những công trình, dự án mới khi chưa hoàn thành việc trả nợ, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện. Tính đến thời điểm 31/01/2017 trên địa bàn huyện còn nợ trên 40 tỷ đồng, nhưng đến hết tháng 9/2017, huyện Mỹ Hào đã hoàn thành việc trả nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

          II. KẾT LUẬN

          1. Về hồ sơ

          Hồ sơ thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện Mỹ Hào đã đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

          2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới

           Căn cứ kết quả thẩm tra ngày 18/10/2017, của Đoàn thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới tại huyện Mỹ Hào; Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 về việc ban hành Tiêu chí huyện Nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020,  kết luận huyện Mỹ Hào đã thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới (9 tiêu chí đánh giá: đạt).

          3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

          Tính đến hết tháng 9/2017, trên địa bàn huyện Mỹ Hào không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

          III. KIẾN NGHỊ

          UBND tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới đối với huyện Mỹ Hào để công nhận huyện Mỹ Hào đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2017.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND huyện Mỹ Hào;

- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã Ký)

 

 

Lê Trung Cần


 

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA

CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI HUYỆN MỸ HÀO,

TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2017

(Kèm theo Báo cáo số 28/BC-VPĐP ngày 25/10/2017 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên)

 

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

ĐVT

Tiêu chuẩn đạt chun

Kết quả tự đánh giá của huyện

Kết quả thẩm tra của tỉnh

1

Quy hoạch

Có quy hoạch chung xây dựng trên địa bàn huyện được phê duyệt

 

Đạt

Đạt

Đạt

2

Giao thông

2.1. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã

 

Đạt

Đạt

Đạt

2.2. Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch

%

100%

 

 

3

Thủy lợi

Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch

 

Đạt

Đạt

Đạt

4

Điện

Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ; thuật của cả hệ thống

 

Đạt

Đạt

Đạt

5

Y tế - Văn hóa - Giáo dục

5.1. Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3; Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn quốc gia

 

Đạt

Đạt

Đạt

5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có các hoạt động văn hóa - thể thao phù hợp kết nối với các xã có hiệu quả

 

Đạt

Đạt

Đạt

5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ thông (THPT) đạt chuẩn

%

≥ 60%

67

67

6

Sản xuất

Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện

 

Đạt

Đạt

Đạt

7

Môi trường

7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn

 

Đạt

Đạt

Đạt

7.2. Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường

%

100%

Đạt

Đạt

8

An ninh, trật tự XH

Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội

 

Đạt

Đạt

Đạt

9

Chỉ đạo xây dựng NTM

9.1. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định

 

Đạt

Đạt

Đạt

9.2. Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

 

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
69 người đang online