ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Công văn xin ý kiến đối với dự thảo báo cáo sáng kiến

Hạn lấy ý kiến:10/11/2017

Nội dung văn bản

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Số: 11303/VPCP-KSTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Hà Nội, ngày  24 tháng 10 năm 2017

V/v xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo sáng kiến thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

 

 

 

Kính gửi:

 

 

- Các Bộ, ngành: Tư pháp, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức, xây dựng dự thảo Báo cáo sáng kiến thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú (xin gửi kèm theo). Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin gửi và xin ý kiến của Quý cơ quan về dự thảo nêu trên. Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 07 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo.

Văn phòng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

(Đầu mối liên hệ: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngân, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, điện thoại: 0946.250.666 hoặc 08043824).

 Nơi nhận:                   

- Như trên;

- VPCP: BTCN,

Vụ pháp luật;

- Lưu: VT, KSTT (2).BN

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

 

 

 

Tệp đính kèm

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
235 người đang online