ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Dự thảo báo cáo sáng kiến thực hiện gửi nhận liên thông các thủ tục hành chính

Hạn lấy ý kiến:10/11/2017

Nội dung văn bản

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ                                              

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:                /BC-VPCP

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2017

 

DỰ THẢO 

 

BÁO CÁO SÁNG KIẾN

Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú.

 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

 

Thực hiện Chương trình công tác của Văn phòng Chính phủ năm 2017, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương nghiên cứu, xây dựng sáng kiến thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú trình Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ kính trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo sáng kiến với những nội dung chủ yếu như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG SÁNG KIẾN

Mô hình một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân được triển khai từ giữa năm 2007. Việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” là bước tiến quan trọng trong cải cách TTHC, là giải pháp hữu hiệu làm thay đổi thái độ ứng xử của công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong giải quyết các công việc cho người dân.

Qua nghiên cứu thực tế cho thấy, sự kiện một người chết (cái chết tự nhiên hoặc do Tòa án tuyên bố chết) là sự kiện pháp lý làm căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật của người tham gia với tư cách là một công dân, một con người như quan hệ về hôn nhân và gia đình, thừa kế, hộ khẩu, hộ tịch, bảo hiểm xã hội…Theo đó, nếu người có nghĩa vụ không thực hiện đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú theo quy định thì sẽ ảnh hưởng đến chính quyền lợi của họ, đồng thời gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như thất thoát tiền của nhà nước, như: Thân nhân của người chết sẽ không được hưởng thanh toán chế độ tử tuất của bảo hiểm xã hội nếu trong hồ sơ bảo hiểm không có giấy chứng tử hoặc giấy tờ thay thế giấy chứng tử theo quy định; một người không thể kết hôn với người khác nếu không có giấy tờ chứng minh vợ hoặc chồng của mình đã chết, làm cơ sở chấm dứt quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật; việc phân chia di sản thừa kế không thể thực hiện được nếu không thể chứng minh người để lại di sản đã chết; thanh toán các khoản nợ của người chết như thế nào…Như vậy, sẽ có rất nhiều tranh chấp xảy ra, gây tốn kém về thời gian, tiền của, công sức của người dân khi một trong hai bên tham gia quan hệ pháp luật bị chết nhưng không được thông báo và được nhà nước xác nhận thông qua thủ tục đăng ký khai tử.

Đó là những khó khăn, vướng mắc cho người dân. Vậy, còn về phía cơ quan nhà nước thì nếu người dân không thực hiện đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý hộ tịch, quản lý dân số, quản lý hộ khẩu, thực hiện chính sách về an sinh xã hội... Sẽ vẫn còn trường hợp người chết vẫn được phát thẻ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; người chết vẫn được trả lương hưu trong nhiều năm; người chết vẫn được hưởng trợ cấp hàng tháng; người chết vẫn làm chủ hộ trong sổ hộ khẩu…Như vậy, việc không nắm bắt đầy đủ thông tin về người chết sẽ ảnh hưởng đến công tác hoạch định chính sách về dân số nói riêng và chính sách phát triển kinh tế-xã hội nói chung.

Theo quy định hiện hành, việc đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí được thực hiện riêng biệt tại từng cơ quan nhà nước, nơi có thẩm quyền giải quyết TTHC đó. Trong đó, thủ tục đầu tiên phải thực hiện là đăng ký khai tử, sau đó mới có cơ sở thực hiện thủ tục hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Để thực hiện 03 TTHC trên, người dân phải làm 03 bộ hồ sơ và mất ít nhất 05 lần (10 lượt) đến ba cơ quan khác nhau, đó là: 01 lần đến Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký khai tử; hai lần đến cơ quan Công an để thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú; hai lần đến cơ quan Bảo hiểm xã hội/Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện thủ tục hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí. Theo đó, người dân thường mất ít nhất là 05 buổi, trong đó có 03 buổi đến nộp hồ sơ và 02 buổi đến nhận kết quả.

Qua thực tế thực hiện các thủ tục nêu trên đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, cụ thể là: Việc tách bạch ra các thủ tục riêng lẻ do từng cơ quan có thẩm quyền giải quyết khác nhau buộc người dân phải tự mình đi đến nhiều cơ quan, phải làm nhiều bộ hồ sơ, nên đã dẫn đến tình trạng nhiều trường hợp người dân ngại đi thực hiện thủ tục, nhất là đối với thủ tục xóa đăng ký thường trú. Đồng thời, việc để cho người dân tự mình đi làm các TTHC một cách độc lập cũng dẫn tới việc tùy tiện trong việc thực hiện các thủ tục đó. Điều này không những gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, mà còn gây phiền hà cho người dân trong thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự ... Xét về góc độ cải cách TTHC thì cách làm này đang tạo ra sự lãng phí rất lớn về thời gian, chi phí đi lại của người dân. Trong khi đó, vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết được, nếu giữa các cơ quan liên quan có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc giải quyết các TTHC nêu trên.

Để góp phần thiết thực vào việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các TTHC, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực nêu trên, hiện nay tại một số địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Hà Nội; thành phố Đà Nẵng, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Nai… đã tổ chức thực hiện mô hình một cửa liên thông giải quyết các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú. Đặc biệt, tại thành phố Cao lãnh tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện liên thông 03 TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội; hoặc tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đã thực hiện liên thông 03 thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng. Với đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, các thủ tục riêng biệt về hồ sơ, trình tự, thủ tục, lệ phí được kết hợp trong một quy trình tiếp nhận và trả kết quả liên thông với nhau. Với sự kết hợp này, người dân khi có nhu cầu chỉ phải đi đến duy nhất một cơ quan đó là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ và nhận kết quả là có thể thực hiện được cả nhóm TTHC nêu trên. Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp và tiếp nhận hồ sơ. Việc bổ sung trích lục khai tử để giải quyết thủ tục xóa đăng ký thường trú, trợ cấp/hỗ trợ kinh phí mai táng; việc luân chuyển hồ sơ và kết quả giải quyết giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết do chính các cơ quan này đảm nhiệm. Theo đó, thành phần hồ sơ mà người dân phải chuẩn bị trước để nộp cho cơ quan nhà nước đã giảm được 01 đến 02 bản trích lục khai tử cho người dân so với việc thực hiện từng thủ tục riêng biệt.

Việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông nêu trên bước đầu đã thu được những kết quả tích cực, giúp người dân tiết kiệm đáng kể chi phí, rõ nhất là giảm chi phí đi lại khi thực hiện TTHC; góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý dân cư. Tuy nhiên, do mô hình liên thông nêu trên mới chỉ được thực hiện thí điểm ở một số ít địa phương, nên cũng đã bộc lộ một số bất cập sau:

Thứ nhất, do mới được thực hiện ở một số ít địa phương với quy trình, cách thức thực hiện có sự khác nhau, nên còn thiếu sự thống nhất và chỉ có một bộ phận nhỏ người dân được hưởng lợi ích từ việc tổ chức mô hình liên thông này. Còn lại do đa số các địa phương chưa thực hiện mô hình trên, nên phần lớn người dân trên cả nước vẫn phải mất nhiều thời gian, công sức, chi phí để thực hiện từng TTHC đơn lẻ theo quy định của pháp luật hiện hành, tạo nên sự bất bình đẳng trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân giữa các địa phương.

Thứ hai, việc triển khai mô hình một cửa liên thông mới chỉ dừng lại ở việc thực hiện liên thông hai thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú. Chỉ một số rất ít địa phương đang thí điểm thực hiện liên thông thêm với thủ tục trợ cấp mai táng/hỗ trợ chi phí mai táng song cũng chỉ thực hiện đối với một số đối tượng nhất định. Nay nếu thực hiện liên thông thêm với thủ tục hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí thì có thủ tục đăng ký khai tử là thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các thủ tục còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội, hoặc Lao động, Thương binh và Xã hội  và cơ quan Công an, mà các ngành Bảo hiểm xã hội, Công an lại tổ chức theo hệ thống ngành dọc nên công tác phối hợp thực hiện còn gặp khó khăn.

Thứ ba, do việc tổ chức liên thông được thực hiện đơn lẻ ở từng địa phương, nên mỗi địa phương lại xây dựng một văn bản riêng và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương mình. Cách làm đó đã gây ra sự thiếu đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện.

Qua phân tích trên cho thấy, để khắc phục được những tồn tại, hạn chế, phát huy tối đa lợi ích của mô hình liên thông trên phạm vi cả nước thì cần thiết phải xây dựng sáng kiến liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - thủ tục hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí (sau đây gọi tắt là sáng kiến) với hồ sơ và quy trình thực hiện thống nhất, đơn giản, thuận tiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu quản lý của nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho triển khai thực hiện trong phạm vi toàn quốc.

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1. Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và phạm vi

a) Quan điểm chỉ đạo

- Phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đồng thời bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi khi triển khai thực hiện trong phạm vi toàn quốc; bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội.

- Bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch trong giải quyết các TTHC theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình một cửa liên thông.

b) Mục tiêu

- Mục tiêu tổng quát

Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

- Mục tiêu cụ thể

+ Giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện TTHC, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước.

+ Nâng cao trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước, góp phần xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết các việc của người dân.

+ Bảo đảm tính kịp thời, chính xác, thống nhất của các thông tin về nhân thân của cá nhân, hạn chế việc gây phiền hà, khó khăn cho người dân, đồng thời phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội.

c) Phạm vi áp dụng

Việc liên thông các TTHC được thực hiện đối với các trường hợp cụ thể sau:

- Đăng ký khai tử - xóa thường trú - hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) /hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí đối với người chết có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện.

- Việc liên thông với thủ tục hưởng chế độ tử tuất chỉ thực hiện đối với trường hợp người lao động bị chết mà đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chết.

- Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết liên thông thủ tục: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng phải cùng thuộc một địa bàn cấp huyện.

- Cá nhân có yêu cầu giải quyết các TTHC về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) /hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các TTHC.

2. Cách thức thực hiện

Việc giải quyết TTHC theo quy trình liên thông được thực hiện theo nguyên tắc: Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC liên thông. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ trong quy trình liên thông. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để công dân bổ sung, hoàn chỉnh.

 Công an và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội cấp huyện Công an cấp xã chịu trách nhiệm giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình. Đồng thời, chuyển kết quả giải quyết về Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân theo đúng thời gian quy định.

 Cơ quan Công an và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến và chịu trách nhiệm trong việc giải quyết và cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện mô hình liên thông. Đồng thời, chuyển kết quả giải quyết về Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân.

Trường hợp người dân có yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC chuyển kết quả giải quyết qua đường bưu chính để trả cho người dân. Tùy thuộc điều kiện thực tế tại địa phương, cước phí bưu chính có thể do người dân chịu trách nhiệm thanh toán, hoặc có thể do cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục thanh toán với cơ quan bưu chính.

Trường hợp có nhu cầu thì người nộp hồ sơ được quyền yêu cầu và được trực tiếp nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với từng TTHC tại mô hình liên thông.

3. Giải pháp

Để đảm bảo người dân được sớm thụ hưởng kết quả của sáng kiến, cần tập trung vào một số giải pháp để tiến hành cải cách cách thức tổ chức thực hiện các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí như sau:

a) Giải pháp tổ chức, triển khai

- Tạo lập cơ chế liên thông thống nhất từ Trung ương đến địa phương để triển khai thực hiện.

Dự thảo sáng kiến đã chuẩn hóa quy trình thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử - xóa thường trú - hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, nhằm bảo đảm cho việc thực hiện tuân theo các yêu cầu: Người có yêu cầu thực hiện liên thông các TTHC về đăng ký khai tử - xóa thường trú - hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú chỉ nộp hồ sơ một lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã; áp dụng nguyên tắc kế thừa kết quả giải quyết TTHC để tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi phí cho người dân trong việc chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ, đáp ứng yêu cầu, điều kiện để được xem xét, giải quyết TTHC đăng ký khai tử - xóa thường trú - hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của cơ quan quản lý nhà nước; giải quyết TTHC kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; tăng cường trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết các TTHC: Đăng ký khai tử - xóa thường trú - hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Trên cơ sở quy trình thực hiện liên thông các TTHC đã được chuẩn hóa nêu trên, Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử - xóa thường trú - hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú để triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

- Tập trung chú trọng việc tập huấn, đào tạo sử dụng cho cán bộ, công chức; ưu tiên đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC trên phạm vi toàn quốc.

- Thực hiện công khai, minh bạch các TTHC: Đăng ký khai tử - xóa thường trú - hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện liên thông các TTHC nêu trên.

b) Giải pháp về nguồn lực thực hiện

- Về tài chính

Kinh phí thực hiện sáng kiến do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị thực hiện sáng kiến xây dựng kinh phí thực hiện tổng hợp chung dự toán của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện sáng kiến, chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn kinh phí khác để triển khai thành công sáng kiến; đánh giá chính xác mức độ đầu tư cần thiết để tìm kiếm nguồn kinh phí phù hợp, đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình triển khai sáng kiến.

- Về nhân lực

Nhân lực thực hiện sáng kiến là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan tại địa phương có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sáng kiến theo nhiệm vụ được giao.

Sở Tư pháp là đầu mối giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện sáng kiến.

3. Tính khả thi và lợi ích của sáng kiến

Sáng kiến được xây dựng theo hướng chỉ thay đổi phương thức giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành; hoàn thiện quy trình, cách thức thực hiện để đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực tế của mọi vùng, miền trên cả nước, từ đó phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, vướng mắc của các mô hình trên thực tế. Do đó, sáng kiến bảo đảm tính khả thi cao khi triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Về tổng thể, việc thực hiện liên thông các TTHC ngay khi triển khai sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho cả người dân và cơ quan quản lý nhà nước: Tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, cắt giảm gánh nặng chi phí, thời gian, công sức thực hiện TTHC cho người dân. Bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư. Đặc biệt, tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ công tác và cách thức giải quyết công việc giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa cơ quan nhà nước với người dân; thể hiện tính phục vụ, tính chuyên nghiệp của cơ quan hành chính nhà nước. Theo tính toán sơ bộ thì tổng chi phí tiết kiệm được khi thực hiện liên thông các TTHC là khoảng: 38,766 tỷ đồng.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Từ việc phân tích, đánh giá thực trạng và kết quả nghiên cứu, xây dựng sáng kiến nêu trên, để kịp thời khắc phục các bất cập trong việc thực hiện riêng lẻ các thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí, Văn phòng Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí để triển khai ở các địa phương trong phạm vi toàn quốc.

Xin gửi kèm Báo cáo dự thảo sáng kiến thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú.

 

Nơi nhận:

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Bộ, ngành: Công an, Tư pháp,

Lao động - Thương binh và xã hội,

Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội

Việt nam;

- VPCP: BTCN,

Các Vụ: Pháp luật, Kinh tế tổng hợp,

Khoa giáo văn xã, Nội chính;

- Lưu: VT, Cục KSTTHC (6).

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

 
Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
121 người đang online