UBND huyện Kim ĐộngChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Trần Minh Hiền
Tiêu Đề:
Xin hướng dẫn thủ tục cấp sổ dỏ lần dầu với trường hợp chủ cũ có một người mất
Địa chỉ:
Cộng Vũ Vũ Xá Kim Động Hưng Yên
Nội dung:
Xin UBND TỈnh UBND Huyện Kim Động Hướng dẫn thu tục cấp sổ dỏ lần đầu với trường hợp chủ cũ đã có một người mất, đất đã sử dụng ổn định lâu dài từ 2006 đến nay. đất có nguôn gốc ông cha để lại. Nguôn gốc đất ở do ông cha để lại là được cấp từ thời cải cách ruộng đất năm 1960 và mua lại của các nhà hàng xóm.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
UBND huyện Kim Động
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Để thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong trường hợp người sử dụng đất đã chết không để lại di chúc thì trước tiên những người thừa kế sẽ lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015. Sau đó, người nhận thừa kế đến bộ phận một cửa của UBND xã hoặc bộ phận một cửa của UBND huyện để nộp hồ sơ làm thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

  1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu số 04/ĐK;
  • Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015.
  • Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên (nếu có).
  1. Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cụ thể như sau:

Trong thời gian không quá 16 ngày làm việc, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xét duyệt hồ sơ và niêm yết công khai hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã, khu dân cư nơi có đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai, xác nhận vào đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

 Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ UBND cấp xã chuyển đến, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Khoản 3, Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra trình UBND huyện ký Giấy chứng nhận.

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định và ban hành thông báo các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, thông báo cho người sử dụng đất đồng thời gửi 01 bản cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để theo dõi.

Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ, Giấy chứng nhận đã ký cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho một cửa của UBND xã hoặc bộ phận một cửa của UBND huyện để trả cho người sử dụng đất.