Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam... (03/03/2022)

Ngày 28/02/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 429/UBND-NV về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam trước tình hình U-crai-na.