Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thành niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030”

Đăng ngày 20 - 06 - 2022
100%

Ngày 17/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thành niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu chung là:

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.
Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kế hoạch quy định mục tiêu cụ thể như sau:

Đến năm 2025, phấn đấu trên 90% cán bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên và 80% thanh niên, thiếu niên được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đến năm 2030, đạt 100% và 90% trở lên các chỉ tiêu tương ứng;
Đến năm 2025, đạt 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ đoàn, đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trường mới của Đảng, của Đoàn thông qua các nền tảng số của Đoàn;
Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% đoàn viên kết nạp mới được học lý luận chính trị trên Cổng thông tin điện tử, học lý luận chính trị dành cho đoàn viên;
Đến năm 2025, đạt trên 70% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 90% thanh niên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”;
Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng;
Đến năm 2025, đạt 90% trở lên cán bộ đoàn, hội, đội; 80% trở lên đoàn viên, hội viên, 70% trở lên thanh niên được được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, hội nhập quốc tế trên không gian mạng; đến năm 2030 đạt 100%, trên 90% và trên 80% các tiêu chỉ tiêu tương ứng; đến năm 2025, đạt 70% trở lên trở lên và đến năm 2030, đạt trên 80% thiếu niên, nhi đồng được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng;
Đến năm 2025, phấn đấu trên 70% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xây dựng tài liệu và giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh, sinh viên;
Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 95% các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ tỉnh tới cơ sở thực hiện thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin thống nhất;
Đến năm 2025, mỗi tuần Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh có ít nhất 02 bài viết và đến năm 2030, mỗi tuần có ít nhất 05 bài viết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng;
Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% Đoàn cấp huyện thiết lập đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, lan tỏa tin tốt và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc;
Đến năm 2025, mỗi năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức ít nhất 02 trào lưu và đến năm 2030 mỗi năm tổ chức ít nhất 05 trào lưu tích cực trên không gian mạng nhằm thu hút đoàn viên thanh niên hưởng ứng, làm theo;
Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% xã, phường, thị trấn, trường học, công sở các cấp có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi;
Đến năm 2025, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn mỗi ngày xây đựng mới hoặc đăng tải, chia sẻ ít nhất 01 tin tốt; mỗi tuần ít nhất 01 câu chuyện đẹp và đến năm 2030 đạt 02 tin tốt trên ngày và 02 câu chuyện đẹp trên tuần;
Đến năm 2025, đạt 70% trở lên và đến năm 2030, đạt trên 95% hộ gia đình đồng hành, hỗ trợ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong việc tham gia các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng do các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 118/KH-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(18/07/2022 3:08 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:00 CH)

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

°
3 người đang online