Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ

Đăng ngày 30 - 06 - 2022
100%

Ngày 29/06/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích là:

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 21-KT/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 12/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;
Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến dấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Kiến quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; luôn tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và uy tín, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín; xây dựng các cấp chính quyền trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, năng động, do dân và vì dân phục vụ.
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về gẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch đề ra yêu cầu như sau:

Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các đề án, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về xây đựng đội ngũ cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;
Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cần tiến hành quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, bảo đảm thực chất, hiệu quả; đề cao vai trò, trách nghiệm tiên phong, gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện bao gồm: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 123/KH-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(18/07/2022 3:08 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:00 CH)

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

°
6 người đang online