Công điện về việc tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Đăng ngày 29 - 07 - 2022
100%

Ngày 28/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Công điện số 04/CĐ-BTC về việc tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Theo Công điện, nhằm tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và khai thác đối với quỹ nhà, đất này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát tình hình phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ để có biện pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý:

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện báo cáo kê khai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng: Chỉ đạo quyết liệt cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tổ chức thực hiện kiểm tra hiện trạng, lấy ý kiến địa phương, các cơ quan có liên quan theo quy định; phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thực hiện theo các hình thức quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP.

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng: Khẩn trương thực hiện lập phương án xử lý, tổ chức kiểm tra hiện trạng hoặc phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra hiện trạng, lấy ý kiến địa phương, các cơ quan có liên quan, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định: Rà soát, chỉ đạo thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm đúng hình thức, thời hạn, thủ tục theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các cơ sở nhà, đất dôi dư; tránh việc bỏ trống, không sử dụng hoặc sử dụng nhà, đất sai mục đích.

+ Xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc kê khai, báo cáo, tổng hợp, lập phương án xử lý và tổ chức thực hiện phương án xử lý nhà, đất; các tập thể, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm có ý kiến đúng thời hạn quy định về dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến; thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của tỉnh để bảo đảm tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

- Để kịp thời cung cấp số liệu báo cáo phục vụ công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp lại, xử lý và tình hình triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 05 tháng 9 năm 2022.

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (03/08/2022 10:21 SA)

Viên chức được nghỉ hưu muộn hơn tuổi nghỉ hưu tối đa 5 năm(03/08/2022 10:20 SA)

Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ(02/08/2022 9:01 SA)

Công văn về việc bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa(01/08/2022 2:32 CH)

Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp(01/08/2022 2:31 CH)

Tin mới nhất

Công điện về tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc...(05/08/2022 8:59 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (03/08/2022 10:21 SA)

Viên chức được nghỉ hưu muộn hơn tuổi nghỉ hưu tối đa 5 năm(03/08/2022 10:20 SA)

Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ(02/08/2022 9:01 SA)

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:00 CH)

°
124 người đang online