Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” giai đoạn 2022-2025

Đăng ngày 18 - 07 - 2022
100%

Ngày 18/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND  phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục đích của phong trào là:

- Nâng cao vai trò, trách nghiệm của các cấp, các ngành đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở; doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong thực hiện việc thu hút đầu tư về tỉnh, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên địa bàn tỉnh;

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư trong các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng; góp phần thúc đẩy phat triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và kêu gọi đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; phát huy sức mạnh và trí tuệ của mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư;

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu hút đầu tư và sử dụng hiệu quả nguôn lực đầu tư.

Kế hoạch nêu rõ yêu cầu cụ thể như sau:

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thu hút đầu tư;

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nắm bắt được nội dung phong trào từ đó có những hành động thiết thực để đầu tư và kêu gọi đầu tư hướng về Hưng Yên;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp coi việc thu hút đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh;

- Việc tôn vinh, biểu dương khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để các tập thể, cá nhân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.

Kế hoạch đề ra nội dung thi đua như sau:

- Thực hiện tốt về công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt trong việc thu hút và sử dụng hiểu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

- Triển khai thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ đúng và vượt thời gian; hoàn thành đúng và vượt thời gian; hoàn thành đúng hoặc vượt tỷ lệ % hằng năm theo kế hoạch đã đặt ra về thu hút và sử dụng hiểu quả các nguồn lực đầu tư đặc biệt là đối với các Dự án trọng điểm;

- Tăng cường cải cách hành chính, duy trì hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời thảo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử, cải cách dịch vụ công trực tuyến;

- Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm có cơ chế để thực hiện công tác thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phù hợp với yêu cầu thực tế và quy định của pháp luật;

- Thực hiện nghiêm kỷ cường, kỷ luật; chống tiêu cực, lãng phí trong thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát việc phân bổ các nguồn lực cho các Dự án trọng điểm phù hợp với với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân vốn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm;

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nắm tình hình có liên quan; kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong tổ chức thực hiện. Chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn;

- Thực hiện tốt công tác xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh; tăng cường sự liên kết, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đầu tư về tỉnh; tích cức phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải ngân và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư trên địa bản tỉnh;

- Kịp thời động viên khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 131/KH-UBND.

 

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên tiến(14/07/2022 10:55 SA)

Tin mới nhất

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:00 CH)

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

°
148 người đang online