Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Đăng ngày 22 - 06 - 2022
100%

Cuối tháng 5 vừa qua, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ công bố Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số Par Index) của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021. Tỉnh Hưng Yên đạt 88,34 điểm, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 10 bậc so với năm 2020. Đây là kết quả nỗ lực của các cấp chính quyền, song cũng đặt ra thách thức đối với công tác CCHC nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Giờ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính
 

Điểm chỉ số Par Index được xác định bởi hai nhóm gồm: Điểm đánh giá của Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện CCHC và điểm điều tra xã hội học. Theo ghi nhận của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành thì tỉnh Hưng Yên luôn bám sát các nhiệm vụ Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện với 24 văn bản bao gồm các quyết định, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được đánh giá thực hiện tốt tất cả các nội dung theo yêu cầu, đạt tối đa 5/5 điểm. Đặc biệt là việc triển khai các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và xử lý văn bản trái luật...

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), các nội dung được đánh giá tốt như: Thực hiện công tác kiểm soát TTHC; 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, ngành dọc, UBND cấp huyện và UBND cấp xã được thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp; kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC đều được công khai trên Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Chính phủ theo đúng quy định. 

Đặc biệt, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021 tỉnh Hưng Yên tăng 2 bậc so với năm trước và xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, mức độ hài lòng về việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị đạt 92,59%. Điều này cho thấy các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện và rất cầu thị trong việc tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị và xử lý, thông báo kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị cho người dân, tổ chức.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính là lĩnh vực được đánh giá thực hiện tốt tất cả các nội dung và đạt tối đa 7/7 điểm. Trong đó, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt 7/7,5 điểm. Hiện đại hóa nền hành chính đạt  10,25/11 điểm, tăng 2,18 điểm so với năm trước. Các nội dung tỉnh được đánh giá tốt như: Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử; tổ chức triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc theo quy định; 100% văn bản, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt tỷ lệ 25%, trong khi yêu cầu tối thiểu là 20%; tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 36,7%, trong khi yêu cầu tối thiểu 20%...

Có thể thấy, CCHC tác động trực tiếp đến nền kinh tế. Năm 2021, mặc dù chịu tác động mạnh bởi dịch Covid-19, song nhờ thực hiện đồng bộ các nghị quyết của Trung ương và các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh mà hoạt động của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá; đời sống Nhân dân ổn định. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng Chỉ số Par Index của tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện kế hoạch CCHC của tỉnh chưa đạt 100% nhiệm vụ đề ra. Việc công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của tỉnh và Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị chưa được kịp thời, đầy đủ. Còn có đơn vị đăng tải TTHC đã hết hiệu lực thi hành hoặc đã sửa đổi, bổ sung, gây khó khăn cho người dân, tổ chức khi tra cứu, thực hiện TTHC (Sở Tài nguyên và Môi trường). Việc cập nhật kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử do tỉnh cung cấp chưa thường xuyên; tại UBND cấp xã, việc kết thúc xử lý hồ sơ TTHC trên phần mềm chậm, dẫn đến tỷ lệ hồ sơ báo quá hạn cao. Việc sử dụng chữ ký số tại nhiều đơn vị, nhất là UBND cấp huyện, cấp xã còn thấp. 

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trên, góp phần nâng cao Chỉ số Par Index của tỉnh, trong thời gian tới, các ngành, địa phương cần nghiêm túc đánh giá tình hình thực hiện CCHC, rà soát, phân tích, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong quá trình tham mưu thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao, trong đó nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền. Cung cấp và có biện pháp tuyên truyền, thúc đẩy việc người dân, tổ chức thường xuyên sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC; rà soát các TTHC không có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thời gian dài. Không được để xảy ra tình trạng hồ sơ TTHC trễ hạn; thực hiện xin lỗi bằng văn bản đối với các hồ sơ TTHC trả kết quả trễ hạn cho người dân, tổ chức. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị, cần bố trí các hình thức tiếp nhận giúp người dân, tổ chức dễ dàng khai thác thông tin, có thông báo kịp thời kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị bảo đảm đúng quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn cho người dân, tổ chức. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; kiểm tra, xử lý kịp thời để bố trí, sắp xếp đúng vị trí việc làm cho công chức, viên chức theo danh mục được quy định. Đẩy mạnh triển khai hiện đại hóa nền hành chính, sử dụng các phần mềm được tỉnh trang bị để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác chỉ đạo và giao việc. Ðẩy nhanh tiến độ việc xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển khai công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực...(27/07/2022 7:52 SA)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021(07/01/2022 8:52 SA)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(30/12/2021 8:56 SA)

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2022(28/12/2021 8:59 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022(27/12/2021 1:52 CH)

°
57 người đang online