Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường

Đăng ngày 31 - 05 - 2022
100%

Ngày 31/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1396/UBND-KGVX về việc tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

- Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục mầm non của tỉnh so sánh với mục tiêu Kế hoạch số 44/KH-UBND; đề xuất các giải pháp khả thi phù hợp để triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt quan tâm hướng dẫn đánh giá, bổ sung các điều kiện để chuẩn bị cho việc xây dựng và triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3 tuổi và 4 tuổi; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo các huyện, thị xã, thành phố đều có quy hoạch và dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tham mưu tăng cường các giải pháp của tỉnh hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bảo đảm duy trì hoạt động; tham mưu đề xuất chính sách đãi ngộ thu hút đối với giáo dục mầm non phù hợp  với điều kiện thực tế của tỉnh. Bảo đảm sĩ số trẻ em/nhóm, lớp theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

+ Tham mưu UBND tỉnh ưu tiên, bố trí, phân bổ kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu, đề án có liên quan được phê duyệt để tiếp tục đầu tư duy trì thành quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi và 4 tuổi; thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 44/KH-UBND.

+ Thẩm định, cân đối và ưu tiên bố trí các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025, nâng cao tỷ lệ phòng học kiên cố, xóa phòng học tạm, nhờ; bố trí thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo quy định.

- Sở Tài chính:

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí, phân bổ kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu, đề án liên quan để tiếp tục đầu tư duy trì thành quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi và 4 tuổi; thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 44/KH-UBND.

+ Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu tăng cường các giải pháp của tỉnh hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bảo đảm duy trì hoạt động; tham mưu đề xuất chính sách đãi ngộ thu hút đối với giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

+ Triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo chức năng nhiệm vụ.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố:

+ Đẩy mạnh triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp theo hướng đa dạng hóa các loại hình, phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập để nâng tỷ lệ huy động trẻ mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đạt 30% vào năm 2025.

+ Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển quy mô mạng lưới trường lớp theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo các huyện, thị xã, thành phố đều có quy hoạch và dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện địa phương.

+ Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bổ sung giáo viên mầm non đảm bảo định mức, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao và phù hợp với Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp và y tế; quy định về danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 1396/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(18/07/2022 3:08 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:00 CH)

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

°
78 người đang online