Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp

Đăng ngày 20 - 05 - 2022
100%

Ngày 20/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1292/UBND-PVHCC&KSTT về việc số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Về công tác số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính:

+ Các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân và tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh và Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (sau đây gọi chung là Bộ phận Một cửa cấp tỉnh) từ ngày 01/6/2022 nhằm làm giàu, cập nhật bổ sung và kết nối, chia sẻ dữ liệu thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/12/2022; Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện từ ngày 01/6/2023;

+ Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện số hóa từ ngày 01/7/2022;

+ Tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 44/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Về đẩy mạnh, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

+ Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 25 dịch vụ công thiết yếu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg và danh mục nhóm các dịch vụ công thiết yếu của tổ chức, cá nhân tại Quyết định số 422/QĐ-TTg trong năm 2022;

+ Các sở, ban, ngành tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công thiết yếu nêu trên theo hướng tận dụng, khai thác, chia sẻ giữa các Bộ, cơ quan, đơn vị và không yêu cầu cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật lại thông tin dữ liệu công dân, doanh nghiệp đã có trong các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính;

+ Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đề xuất đăng ký chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính) trước ngày 31/5/2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, cụ thể như sau: Đối với các sở, ban, ngành tỉnh: Đăng ký tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức 3, mức 4 đạt tối thiểu từ 45% trở lên; đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Đăng ký tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức 3, mức 4 đạt tối thiểu từ 35% trở lên (Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai và tổng hợp đề xuất đăng ký đối với Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý);

+Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đẩy mạnh chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn từ này đến năm 2025 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo cán bộ, công chức phụ trách tư pháp, chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và thời gian đi lại thực hiện thủ tục hành chính;

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ đối với dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các nội dung khác được nêu tại Công văn số 1292/UBND-PVHCC&KSTT.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(18/07/2022 3:08 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:00 CH)

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

°
64 người đang online