Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 06 - 04 - 2022
100%

Ngày 31.3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Thông báo số 481-TB/TU thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông. Nội dung như sau:

Ngày 29.3.2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông; cùng dự có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15.6.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận như sau: 

1- Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị phải xác định chuyển đổi số là động lực phát triển và mở rộng không gian không giới hạn cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của tỉnh. Vì vậy, phải coi xây dựng chính quyền số là khâu đột phá, phát triển kinh tế số là trung tâm, phát triển xã hội số là chiến lược lâu dài; coi việc chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn, lồng ghép nội dung chuyển đổi số vào các đề án, kế hoạch, chương trình, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị mình và gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức, triển khai thực hiện. 

Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân, tạo sự đồng thuận để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia hiệu quả chuyển đổi số, bảo đảm thực hiện không thấp hơn mục tiêu tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3.6.2020 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến năm 2025 chỉ số xếp hạng DTI của tỉnh tăng ít nhất 10 bậc (bao gồm chỉ số DTI chung và chỉ số chính quyền số, kinh tế số, xã hội số), trong đó chỉ số chính quyền số phải xếp hạng từ 40 trở lên. Mỗi địa phương cần chủ động lựa chọn, bố trí 1 xã/phường để triển khai thử nghiệm mô hình công tác tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho cán bộ, đảng viên, người dân như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra, các cơ quan thanh tra đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15.6.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 3.3.2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2022.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

- Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, thực chất các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15.6.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đặc biệt ưu tiên tập trung tạo sự chuyển biến căn bản trong xây dựng chính quyền số.

- Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong tiến trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo; về doanh nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số. 

-  Nghiên cứu tổ chức Hội nghị toàn tỉnh về chuyên đề chuyển đổi số; hằng năm xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ chuyên trách, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. 

- Xây dựng và phát triển hạ tầng băng thông rộng chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, trong đó cần ưu tiên đối với các đô thị lớn (thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Giang), khu công nghiệp, các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các trung tâm nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo tại Khu Đại học Phố Hiến với hạ tầng số hiện đại. Triển khai tiếp cận phát triển mạng hạ tầng di động 5G và nâng cấp mạng di động 4G để hỗ trợ chuyển đổi số.

Sớm hoàn thành và đẩy mạnh ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử quốc gia, phục vụ giao dịch điện tử giữa người dân với các cơ quan nhà nước và các giao dịch dân sự khác, bảo đảm hiệu quả. Khẩn trương xây dựng và hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, trên cơ sở tích hợp từ dữ liệu chuyên ngành. Triển khai hệ thống chứng thực điện tử, các nền tảng số có khả năng dùng chung, liên thông để ứng dụng trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, tài nguyên môi trường, du lịch, học trực tuyến, dịch vụ kế toán, tài chính doanh nghiệp, đô thị, ngân hàng,... 

- Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng số gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng và thông tin, có các giải pháp giảm thiểu rủi ro cho việc chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng. Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, đối phó ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 

 - Đẩy mạnh phát triển hạ tầng chính quyền số phục vụ cơ quan nhà nước trên cơ sở kết hợp thế mạnh của mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng Internet, trung tâm dữ liệu của cơ quan nhà nước để phục vụ kết nối liên thông, từ cơ sở đến Trung ương. Triển khai xây dựng trung tâm điều hành điện tử thông minh của tỉnh, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh. 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực và hỗ trợ doanh nghiệp. Ưu tiên triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, y tế, giáo dục, đào tạo, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, giao thông vận tải, năng lượng, công nghiệp được kết nối, chia sẻ thông suốt, làm cơ sở phát triển các dịch vụ ứng dụng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

- Phát triển, hoàn thiện cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các sở, ban, ngành kết nối với hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh; đến năm 2025 đưa toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 một cách thực chất và tối thiểu giảm 20% thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. 

- Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch theo giai đoạn và từng năm về thực hiện chuyển đổi số, với lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, tổ chức cũng như có cơ chế phối hợp rõ ràng, nhất là các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viễn thông, Ngân hàng, Điện - Năng lượng, Công nghiệp, Giải trí, Phát thanh và Truyền hình phải xây dựng kế hoạch cụ thể, đi đầu và tạo đột phá trong chuyển đổi số.

Tổ chức rà soát, bổ sung và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án hỗ trợ chuyển đổi số; hằng năm bố trí ít nhất 1,0% tổng chi cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác cho thực hiện chuyển đổi số. 

- Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt ưu tiên tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ công nghệ thông tin; phấn đấu, đa số các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến huyện có ít nhất một kỹ sư công nghệ thông tin chuyên trách về chuyển đổi số. 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hưng Yên: Phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ số(03/08/2022 7:35 SA)

Chuyển đổi chiến lược ATTT đảm bảo chuyển đổi số bền vững(12/07/2022 7:47 SA)

Chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động ngân hàng(10/07/2022 7:47 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các...(20/06/2022 8:49 CH)

Phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số(17/06/2022 8:02 SA)

°
113 người đang online