Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 08 - 04 - 2022
100%

Ngày 08/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai sử dụng các nền tảng số quốc gia để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh; sử dụng các nền tảng số quốc gia sẵn có để tạo hạ tầng nền tảng, đồng bộ, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số nhanh và hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng thể, tránh việc triển khai phân tán, rời rạc, sử dụng trùng lặp nhiều giải pháp khác nhau.

Kế hoạch đặt ra các yêu cầu là: Cụ thể hoá các nội dung nhiệm vụ, giải pháp và triển khai có hiệu quả các nền tảng số quốc gia được phê duyệt tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Xác định các nội dung, nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đề xuất tổ chức triển khai áp dụng, sử dụng các nền tảng số để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm gồm:

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến nền tảng số: Tuyên truyền, quảng bá về hiệu quả, lợi ích sử dụng của nền tảng số quốc gia trên các phương tiện thông tin, báo chí, đài phát thanh, truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở và qua mạng internet nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân; tổng hợp và cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông để tuyên truyền, quảng bá; tổ chức các hội nghị, toạ đàm nhằm giới thiệu; phổ biến các nền tảng số quốc gia. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác các nền tảng số quốc gia.

- Triển khai sử dụng các nền tảng chuyển đổi số quốc gia: Trên cơ sở danh mục các nền tảng số quốc gia (tại phụ lục 01,02 kèm theo Kế hoạch) các cơ quan, đơn vị được giao tìm hiểu, nghiên cứu tổ chức đánh giá và lựa chọn các nền tảng số quốc gia phù hợp với địa phương để triển khai trên địa bàn tỉnh; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt nền tảng số dùng chung của ngành trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ quan chủ quản, các doanh nghiệp có các nền tảng số quốc gia để phát triển và đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống cơ quan nhà nước, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các nền tảng số quốc gia nhằm đồng bộ, liên thông dữ liệu, tạo hệ sinh thái dữ liệu và đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bổ sung kiến thức, kỹ năng liên quan cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng sử dụng nền tảng số.

- Xác định các nền tảng số của địa phương: Các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nền tảng số đạt yêu cầu, tiêu chí của nền tảng số quốc gia có hoặc có năng lực nghiên cứu, phát triển nền tảng số quốc gia đang ký nền tảng số của mình tham gia chương trình phát triển nền tảng số quốc gia với Bộ Thông tin và Truyền thông qua Sở Thông tin và Truyền thông; trên cơ sở Danh mục nền tảng số quốc gia theo Quyết định số 186/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển nền tảng đạt yêu cầu, tiêu chí của nền tảng số quốc gia.

- Các giải pháp đề ra gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, nội dung, mục đích của nền tảng số quốc gia phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực từ xã hội và các nguồn tài trợ khác để thúc đẩy phát triển, sử dụng các nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh; khen thưởng, động viên cơ quan, doanh nghiệp triển khai, sử dụng có hiệu quả các nền tảng số quốc gia để thực hiện chuyển đổi số toàn diện, triệt để.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 08/04/2022.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hưng Yên: Phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ số(03/08/2022 7:35 SA)

Chuyển đổi chiến lược ATTT đảm bảo chuyển đổi số bền vững(12/07/2022 7:47 SA)

Chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động ngân hàng(10/07/2022 7:47 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các...(20/06/2022 8:49 CH)

Phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số(17/06/2022 8:02 SA)

°
93 người đang online