Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025”

Đăng ngày 13 - 04 - 2022
100%

Ngày 12/04/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và Thủ trưởng các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở; các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, thi công, giám sát bảo đảm việc thực hiện tiến độ các Dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật; phát huy truyền thống yêu nước của cán bộ và Nhân dân trong tỉnh, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích các Dự án quan trọng của tỉnh khi được triển khai, qua đó tạo sự đồng thuận của Nhân dân cùng các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện; biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt và nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, Kế hoạch đề ra yêu cầunhư sau: Phong trào thi đua phải được tổ chức triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương và thực hiện thường xuyên, liên tục tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện Dự án trọng điểm; các cơ quan, đơn vị, địa phương coi công tác phối hợp giải phóng mặt bằng, thực hiện các nội dung, hạng mục của các Dự án trọng điểm là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng, việc khen thưởng, tôn vinh bảo đảm chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nội dung thi đua của phong trào được quy định cụ thể như sau:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về các Dự án xây dựng công trình giao thông, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thu hút đầu tư; những điều kiện thuận lợi khi các Dự án được triển khai, thực hiện;
Triển khai thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ đúng và vượt thời gian; hoàn thành đúng hoặc vượt tỷ lệ % hằng năm theo kế hoạch đã đặt ra về công tác giải phóng mặt bằng; thi công hoàn thành thông số kỹ thuật; xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và giải ngân số vốn được cấp đối với các Dự án trọng điểm;
Giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm có cơ chế để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, công tác tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong từng Dự án trọng điểm phù hợp với yêu cầu thực tế và quy định của pháp luật;
Làm tốt công tác xác minh giá trị đất và tài sản trên đất đối với gia đình tự nguyện góp quyền sử dụng đất (hiến đất), gia đình thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng trước thời gian quy định để tuyên truyền, biểu dương khen thưởng;
Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; chống tiêu cực, lãng phí trong giải ngân vốn đầu tư công; tinh thần trách nghiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, rà xoát việc phân bổ vốn cho các Dự án trọng điểm phù hợp với tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân vốn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, an toàn tuyệt đối trong thi công; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra , giám sát và nắm tình hình có liên quan; kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong tổ chức thực hiện; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn;
Kịp thời động viên khen thưởng theo thẩm quyền cho các đơn vị nhà thầu, thi công, các cá nhân có phương pháp, giải pháp sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ triển khai các Dự án trọng điểm.

Đối tượng thi đua, bao gồm: Tập thể là các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố; các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, thi công, giám sát; hộ gia đình là chủ sử dụng đất, tài sản trong diện giải phóng mặt bằng của các Dự án trọng điểm; cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và toàn thể Nhân dân; đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động thuộc các đơn vị nhà thầu thi công, giám sát các Dự án trọng điểm.

Về thời gian thi đua của phong trào được tổ chức phát động từ ngày ban hành kế hoạch đến năm 2025; tổ chức sơ kết phong trào thi đua năm 2023 và tổng kết phong trào thi đua năm 2025.

Các nội dung khác được quy định chi tiết tại Kế hoạch số 71/KH-UBND.

Tin liên quan

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:00 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án có sử dụng đất(19/07/2022 8:48 SA)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ (21/02/2022 4:05 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:00 CH)

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

°
229 người đang online