Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam trước tình hình U-crai-na

Đăng ngày 03 - 03 - 2022
100%

Ngày 28/02/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 429/UBND-NV về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam trước tình hình U-crai-na.

Theo đó,  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp tình hình những người con Hưng Yên đang sinh sống, công tác, học tập, làm việc, du lịch… tại U-crai-na; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp phát giấy tờ xuất nhập cảnh cho những người con Hưng Yên và thành viên gia đình hồi hương; đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình để tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các trường hợp phát sinh liên quan đến công dân Hưng Yên tại U-crai-na để báo cáo Bộ Ngoại giao hỗ trợ theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động TB&XH và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, thống kê số lượng người Hưng Yên đang sinh sống, công tác, lao động, học tập tại U-crai-na và kịp thời thông báo cho Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

 Sở Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đón những người con Hưng Yên và thành viên gia đình về tỉnh trong trường hợp cần thiết.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các bộ, ngành, đơn vị liên quan bố trí kinh phí phù hợp để triển khai các phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên và các cơ quan thông tấn báo chí theo dõi sát diễn biến tình hình, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, có tính chất cảnh báo về diễn biến tại U-crai-na để có cơ sở ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Sở Y tế căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị kế hoạch đón và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với những người con Hưng Yên và thành viên gia đình về tỉnh.

Các sở, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN, Công Thương, Tài chính, Lao động TB&XH, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan theo sát diễn biến tình hình và tác động đối với hợp tác song phương với các đối tác liên quan, kịp thời kiến nghị biện pháp phù hợp bảo hộ hoạt động đầu tư kinh doanh và các lợi ích chính đáng của doanh nghiệp tại địa bàn có liên quan. Sở Công Thương theo dõi, tăng cường kiểm soát, chủ động các biện pháp bình ổn thị trường trong tỉnh, kịp thời ngăn chặn các hành vi gây lũng đoạn, trục lợi; ổn định tâm lý người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan trong việc bảo hộ công dân và các lợi ích liên quan đến địa phương mình.

Trong tình hình diễn biến phức tạp hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng đồng và doanh nghiệp, các Hội, đoàn thể trong tỉnh phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực tự cường, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” trong hoạn nạn khó khăn, tham gia hỗ trợ đối với các gia đình, tổ chức cá nhân người con Hưng Yên tại U-crai-na, góp phần chia sẻ, giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh.

Toàn văn Công văn số 429/UBND-NV.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thư của Chủ tịch UBND tỉnh gửi Hội đồng hương Hưng Yên tại Ucraina(03/03/2022 10:18 SA)

°
325 người đang online