Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Đăng ngày 21 - 02 - 2022
100%

Ngày 18/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động số 28/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Theo đó, Chương trình nêu rõ mục đích, yêu cầu như sau: Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Tỉnh ủy, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách, giải pháp với lộ trình thích hợp để nâng cao năng lực phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; cân đối hợp lý giữa các địa phương, lĩnh vực, đối tượng ưu tiên; dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá; chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm; bảo đảm hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch; xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ tổng hợp, chuyên ngành, những nhiệm vụ, giải pháp và thời gian thực hiện để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Chương trình đề ra các chỉ tiêu phấn đấu như sau: 

Phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng.

- Phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021-2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)  bình quân 7,5-8%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 2-2,5%/năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9-10%/năm. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 7-7,5%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng/năm vào năm 2025. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 6% - công nghiệp, xây dựng 66% - thương mại, dịch vụ 28%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%.

- Phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Phấn đấu đạt mục tiêu năm 2022: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,5%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7%. Giá trị sản xuất: Xây dựng tăng 19,5%; thương mại, dịch vụ tăng 5,6%; nông nghiệp, thủy sản tăng 2,2%. . Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng 64% - thương mại, dịch vụ 28% - nông nghiệp, thủy sản 8%. GRDP bình quân đầu người 96,1 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu 5.600 triệu đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ 49.268 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 43.893 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn 19.800 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 16.200 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.600 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 16.751,7 tỷ đồng.

Phấn đấu có thêm 10-15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có từ 08-10 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 43,5%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,6%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 37,5%. Tuổi thọ trung bình 75 tuổi; 9,3 bác sỹ và 30 giường bệnh/1 vạn dân. Tạo thêm việc làm mới cho 2,5 vạn lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 68%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27%. Tỷ lệ hộ nghèo 2,2% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025). Tỷ lệ làng, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hoá 89,5%; tỷ lệ gia đình văn hoá 92%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch 94%. Tỷ lệ xử lý chất thải ở đô thị đạt 87%, ở nông thôn 81%; 100% chất thải nguy hại được xử lý an toàn theo quy định; 100% KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn; 100% dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đối tượng, thời gian hỗ trợ: Đối tượng hỗ trợ bao gồm: Người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế. Thời gian hỗ trợ: Chủ yếu thực hiện trong 2 năm 2022-2023; một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh.

Chương trình đề ra 04 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bao gồm: Thực hiện hiệu quả, linh hoạt mục tiêu kép vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, mở cửa kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ việc làm.

Nội dung chi tiết tại Chương trình số 28/CTr-UBND.

Tin liên quan

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:00 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án có sử dụng đất(19/07/2022 8:48 SA)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm...(13/04/2022 3:51 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:00 CH)

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

°
49 người đang online