Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 02 - 04 - 2021
100%

Ngày 22/3/2021, tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI thông qua Nghị quyết số 361/2021/NQ-HĐND quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, thụ hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Một số mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết, trong đó bao gồm các nội dung: Chi tổ chức hội nghị, tập huấn; chi bồi dưỡng các cuộc họp; chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử của Ủy ban bầu cử các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; chi xây dựng văn bản; chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử; chi khoán hỗ trợ cước điện thoại di động cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử; chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; chi đóng hòm phiếu; chi khắc dấu; chi bảng niêm yết danh sách bầu cử; các khoản chi khác.   

Đối với khối lượng công việc đã triển khai thực hiện trước khi Nghị quyết này có hiệu lực, các cơ quan, đơn vị căn cứ chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ để quyết toán kinh phí theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên cơ sở đảm bảo mức chi không vượt quá mức chi tương ứng được quy định tại Nghị quyết này.

Kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử phải được các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích và có hiệu quả; sử dụng triệt để, tối đa các phương tiện, thiết bị phục vụ các cuộc bầu cử trước đây hiện còn có thể sử dụng được và huy động các phương tiện hiện có của cơ quan, đơn vị cho công tác bầu cử để thực hiện tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước.

Kết thúc bầu cử, các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí thực hiện quyết toán số kinh phí bầu cử đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp và theo chế độ tài chính hiện hành.

Các khoản chi phát sinh theo thực tế chưa được quy định mức chi tại Quy định này thì thực hiện thanh toán theo các chứng từ chi hợp pháp đảm bảo theo quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 02 tháng 4 năm 2021.

Nội dung chi tiết tại Nghị quyết số 361/2021/NQ-HĐND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các...(08/06/2021 10:26 SA)

Nghị quyết số 213/NQ-UBBC ngày 31/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên về việc công bố kết quả...(01/06/2021 10:35 SA)

Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử Đại...(17/05/2021 11:07 SA)

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIItiếp xúc cử tri để...(14/05/2021 7:47 SA)

Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...(13/05/2021 2:39 CH)

°
10 người đang online