Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2021.

Đăng ngày 03 - 02 - 2021
100%

Ngày 02/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2021.

Theo đó, mục đích Kế hoạch: Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên, phấn đấu Chỉ số PAPI của tỉnh Hưng Yên năm 2021 tăng bậc so với năm 2020; phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách; nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liên chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong nỗ lực cải thiện Chỉ số PAPI.

Yêu cầu: Kế hoạch được triển khai đồng bộ ở các cấp chính quyền; tập trung trọng điểm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các sở, ban, ngành tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện, thị xã, thành phố; xác định cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp huyện và cấp xã; các cơ quan nhà nước phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, thực hiện tốt yêu cầu; thấu hiểu, chia sẻ và kịp thời giải quyết các vướng mắc, bức xúc của Nhân dân, của tổ chức và cá nhân; đánh giá đúng thực trạng, xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác định Chỉ số PAPI của ngành, địa phương mình.

Nội dung thực hiện bao gồm: Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với các nội dung của Chỉ số PAPI đặt ra; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; công tác thông tin, tuyên truyền.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; tham mưu UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch (lồng ghép trong kiểm tra công tác cải cách hành chính); đưa kết quả thực hiện Kế hoạch này thành nội dung đánh giá trong tiêu chí thành phần để xác định Chỉ số PAPI năm 2021 của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng quy định cụ thể việc tổ chức thực hiện để nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2021.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 21/KH-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển khai công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực...(27/07/2022 7:52 SA)

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính(22/06/2022 7:29 SA)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021(07/01/2022 8:52 SA)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(30/12/2021 8:56 SA)

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2022(28/12/2021 8:59 SA)

°
7 người đang online