Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử

Đăng ngày 20 - 08 - 2020
100%

Ngày 14/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2118/UBND-PVHCC&KSTT về việc đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử.

Theo Công văn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6146/VPCP-KSTT ngày 28/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân theo quy trình được quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn.

- Tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, lập danh mục các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp, đủ điều kiện cung cấp trên môi trường điện tử theo đúng quy định tại Chương III của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với Sở Thông tin và truyền thông:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương đang còn hiệu lực theo lộ trình từ nay đến hết năm 2025: trong đó, xác định rõ lộ trình theo từng năm và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC đang được quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy sang dữ liệu điện tử để tích hợp, chia sẻ, khai thác theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP; thời hạn hoàn thành trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước ngày 25/9/2020.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Văn phòng Ủy ban nhân dân một số nhiệm vụ:

- Quản lý, vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các chức năng, tính năng của Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Kiểm soát chất lượng danh mục TTHC do các cơ quan, đơn vị xây dựng, đề nghị cung cấp trên môi trường điện tử theo đúng quy định tại Chương III Nghị định số 45/2020/NĐ-CP trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo chỉ cung cấp các TTHC đủ điều kiện, để việc thực hiện có hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ danh mục các TTHC đã được phê duyệt tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, kết nối, tích hợp với Cổng DVC quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, tích hợp, cung cấp các DVC trực tuyến theo đúng với các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, nhất là các DVC trực tuyến ưu tiên tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, bổ sung các DVC trực tuyến thiết yếu theo đánh giá của Liên Hợp quốc để triển khai tái cấu trúc quy trình, xây dựng, thực hiện, tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia hoàn thành trong năm 2020 hoặc chậm nhất là quý I/2021.

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng TTHC trên môi trường điện tử đảm bảo hiệu quả.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển khai công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực...(27/07/2022 7:52 SA)

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính(22/06/2022 7:29 SA)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021(07/01/2022 8:52 SA)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(30/12/2021 8:56 SA)

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2022(28/12/2021 8:59 SA)

°
113 người đang online