THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng ngày 15 - 07 - 2021
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Ông Đặng Ngọc Quỳnh -  Ủy viên BTV tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh

Điện thoại: 02213552898

Hòm thư: dangngocquynh@hungyen.gov.vn

 

Ông Nguyễn Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh

Điện thoại: 02213863606 

 Hòm thư: nguyenduyhung@hungyen.gov.vn

 

Ông Nguyễn Hùng Nam -  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Hòm thư: nguyenhungnam@hungyen.gov.vn


 

CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH

 

Ông Nguyễn Chí Công 

 Ủy viên BTV tỉnh ủy,
Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh

Điện thoại: 02216250271 

Hòm thư: quansu@hungyen.gov.vn

Ông Trịnh Văn Diễn

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT

Điện thoại: 02213.568899

Hòm thư: trinhvandien@hungyen.gov.vn

Ông Lê Quang Hòa

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

Điện thoại: 02213.863.443

Hòm thư: lqhoa@hungyen.gov.vn

 

Ông Nguyễn Ngọc Thuyên

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 02213863593

Hòm thư: nnthuyen@hungyen.gov.vn

Ông Nguyễn Đức Tải

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính

Điện thoại: 02213 556 969

Hòm thư: ndtai@hungyen.gov.vn

Ông Lương Anh Tuấn

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng

Điện thoại: 02213. 550.850

Hòm thư: Luongtuan@hungyen.gov.vn

 

Ông Nguyễn Văn Phê

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT

Điện thoại: 02213. 550 990

Hòm thư: giamdoc.sohungyen@moet.edu.vn

Ông Trần Minh Hải

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT

Điện thoại: 02213. 863.413

Hòm thư: tmhai@hungyen.gov.vn

 

Nguyễn Thị Anh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế

Điện thoại: 02213. 863.658

Hòm thư: ntanh.yt@hungyen.gov.vn

 

Ông Đỗ Minh Tuân

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT

Điện thoại: 02213863789

Hòm thư: dmtuan@hungyen.gov.vn

 

Ông Nguyễn Văn Thơ

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương

Điện thoại: 02213. 862.779

Hòm thư: nguyenvantho@hungyen.gov.vn

 

Ông Đặng Văn Diên

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTBXH

Điện thoại: 02213. 616969

Hòm thư: dvdien.ld@hungyen.gov.vn

 

 

 

Ông Trần Tùng Chuẩn

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ

Điện thoại: 02213.863.542

 

Ông Đào Văn Sơn

Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại: 02213. 863646,

Hòm thư: dvson@hungyen.gov.vn

Ông Nguyễn Đinh Chung

Giám đốc Sở Tư pháp.

Điện thoại: 02213. 551.757

Hòm thư: dchung.tp@hungyen.gov.vn

 

 

Ông Nguyễn Văn Phú

Giám đốc Sở TN&MT

Điện thoại: 02213.551931

Hòm thư: nvphu.tn@hungyen.gov.vn

 

Ông Bùi Văn Sỹ

Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông

Điện thoại: 02213. 3600368

Hòm thư: bvsy@hungyen.gov.vn

 

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

°
65 người đang online